Prihlásenie

Projekty

Projekt Dávame šancu všetkým

Názov projektu: Dávame šancu všetkým

 

Začiatok realizácie projektu: 01.03.2010

Koniec realizácie projektu: 30.06.2012

Kód ITMS projektu: 26130130037

Dopytovo orientovaný projekt - „Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť."

Projekt je realizovaný zo zdrojov ES

Projekt pozostáva z 12 aktivít z rôznych oblastí vzdelávania a zvyšovania kompetencií žiakov a detí z rómskej komunity.

Projekt bol podporený sumou: 134 226,07 €

Projektový manažér: PaedDr. Rudolf Bartošík                                 Koordinátor odborných aktivít: Mgr. Jana Jánošková

 

Pracovné listy a texty

Cieľom aktivity „Pracovné listy a texty“ bolo vypracovanie určitého kurikula na nácvik písania, čítania, rozvoj slovnej zásoby pre žiakov prípravného a 1. ročníka v šlabikárovom období. Obsahujú projektovú i rezultátovú formu obsahu vzdelávania v tomto období v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Žiaci pracovné listy a texty využívali po realizácii. Počas obdobia piatich rokov sa ukázalo, že splnili svoj cieľ a boli prínosom pri vzdelávaní žiakom so sluchovým postihnutím. Je to dôležitý dokument, ktorý učiteľ môže prispôsobiť potrebám a možnostiam žiakov i z iných ročníkov najmä na rozvoj grafomotoriky i komunikačných kompetencií.

Kurz posunkovej reči

Cieľom aktivity bolo zlepšenie komunikácie medzi pedagogickými pracovníkmi a rómskymi sluchovo postihnutými žiakmi vo vyučovacom i mimovyučovacom procese prostredníctvom posunkového jazyka. Získaním kompetencie  využívaním posunkového jazyka v komunikácii so sluchovo postihnutými žiakmi sa zvýšila miera pochopenia nielen vo vyučovacom procese ale aj v komunikácii o bežných veciach o ktoré majú žiaci záujem. Cieľ aktivity sa naplnil a pokračujeme v zdokonaľovaní a získavaní nových poznatkov z oblasti posunkového jazyka v prospech žiakov a vyučujúcich.

Moderná školská knižnica

Vďaka projektu bol knižný fond školskej knižnice digitalizovaný, je k dispozícii na webovom sídle školy. Žiaci  a zamestnanci školy majú možnosť online zistiť, či kniha, ktorú hľadajú je v školskej knižnici.

Z prostriedkov projektu bol obohatený knižný fond o odbornú literatúru pre zamestnancov školy, ktorí ju využívajú najmä počas doplňujúceho štúdia. Zároveň boli zakúpené knihy pre žiakov, najmä encyklopédie, ktoré sú využívane počas školského vyučovania v jednotlivých predmetoch ako doplnok k učebniciam.  Zároveň majú žiaci možnosť navštíviť priestory knižnice a vypožičať si knihu, ktorá ich zaujme.

Matematika interaktívne

Poviem ti to farbami

Cieľom aktivity  v rámci projektu MRK boli výtvarné a pracovné aktivity, ktorými si deti osvojovali zručnosti a návyky rozvíjajúce psychické,  poznávacie procesy a vôľové  vlastnosti a charakter, harmonický rozvoj dieťaťa, rozumovú a emocionálnu oblasť.

Vzbudiť záujem o výtvarné a pracovné aktivity sme sa snažili v rámci stretnutí, práce boli zahrnuté do kalendára a vystavené na Vernisáži.

Naďalej majúžiaci zahrnuté  v TVVP rôzne pracovné a výtvarné aktivity zamerané na rozvoj fantázie, poznávanie rôznych materiálov a techník.osvojovanie zručnosti a návykov, rozvíjajúce psychické poznávacie procesy a vôľové  vlastnosti a charakter, harmonický rozvoj dieťaťa, rozumovú a emocionálnu oblasť.

Svet rómskeho tanca

Cieľom aktivít bola výuka rómskych tancov a vnímanie špecifických rytmov. Podporovať u žiakov MRK hrdosť príslušnosti k minoritnej skupine. Vzbudzovať záujem o rómsku kultúru, kultivovať pohyb a následne nacvičiť rómsky tanec alebo scénický tanec. Naďalej mám v TVVP zahrnuté – nácvik rómskych tancov , ktoré so žiakmi nacvičujeme v špecializovanej učebni  rytmicko- pohybovej výchovy v ktorej sa nachádza rezonančná podlaha, ktorá umožňuje sluchovo postihnutým žiakom z MRK lepšie vnímať rytmus.

Okno do sveta

Vďaka aktivite projektu bola v internáte zriadená počítačová miestnosť, čím sa významným spôsobom skvalitnilo počítačové vybavenie internátu. Notebooky z projektu sú využívané pri príprave na vyučovanie, rôzne voľnočasové aktivity, ako aj komunikáciu sluchovo postihnutých žiakov s ich rovesníkmi z iných škôl. 

Recepty rómskej kuchyne

Cieľom aktivity bola praktická výučba zameraná na získavanie vedomostí a zručností pri príprave tradičných jedál „Rómskej kuchyne“. Z receptov, ktoré sme zozbierali vznikla brožúrka rómska kuchyňa. Z prostriedkov projektu bola dovybavená školská kuchyňa.

 Žiaci v kuchynke pripravujú v rámci vyučovania jednoduché jedlá – zdravá výživa, pečú koláče na rôzne príležitosti. Pri práci žiaci získavajú manuálne zručnosti, možnosť zažiť úspech, vedieť spolupracovať a prezentovať svoje výrobky. Aj naďalej budeme využívať kuchynku na získavanie skúseností pri varení, pečení a základných praktických činnostiach.

Hľadáme skryté poklady v MRK

Primárnou metódou influenčného programu pre sluchovo postihnutých adolescentov metódou exemplifikácie je systematické a komunikovateľné pozorovanie správania sluchovo postihnutých adolescentov z MRK v bezprostrednom a sprostredkovanom pôsobení vzorov z Rómskych komunít, ktorého výsledkom sú zistené poznatky z oblasti vzťahov medzi vzorom a percipientom v tejto neprebádanej oblasti. Našim nepočujúcim žiakom ponúkame možnosť osobne sa stretnúť so známymi osobnosťami a tiež v rámci voľnočasových aktivít rozvíjame ich čitateľskú gramotnosť zameriavaním sa na danú oblasť.

https://zsispkremnica.edupage.org/album/?#gallery/94

Poznávame prírodu na bicykli

Ťažiskom navrhovaného projektu „Poznávam prírodu na bicykli “ sú súvislosti cyklistika –zdravie, cyklistika – vzdelávanie, cyklistika – socializácia. Telesná záťaž v zodpovedajúcej kvantite a kvalite patrí medzi prostriedky priamo ovplyvňujúce zdravie, výkonnosť a racionálny denný režim. V civilizovanej spoločnosti musí správne vykonávaná fyzická stimulácia vyrovnávať negatíve  dôsledky zmien životného štýlu a tak spontánne pohybové a rekreačné  telovýchovné činnosti rovnako ako cielený športový pohyb zohrávajú významnú úlohu v kompenzácii nedostatku pohybu, ktorý má dnešná generácia oproti predchádzajúcim omnoho citeľnejší. Cieľom navrhovaného projektu je naďalej poskytnúť sluchovo postihnutým žiakom z MRK priestor pre realizáciu športu, ktorým je cykloturistika. Podstatná časť programu pozostáva v  zapojení žiakov do pravidelnej pohybovej aktivity s dostatočným zaťažením a frekvenciou. Cykloturistika tak plní nielen svoju výchovnú, sociálnu a vzdelávaciu funkciu, ale jej význam sa prejavuje aj v zdravotnom a regeneračnom poslaní. V rámci pohybových aktivít sme v tomto školskom roku zapojili našich žiakov do "Bežeckej ligy nepočujúcich športovcov". Viac informácí o našich aktivitách nájdete na: 

https://zsispkremnica.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=6

https://zsispkremnica.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=7

Učíme sa tradične a netradične

Cieľom aktivity bolo spestrenie vyučovania, naučiť žiakov spájať teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. V prírodnom prostredí poukázať na prepojenie človek s prírodou. Súčasťou aktivít je aktívny relax a zmysluplné využívanie voľného času. Žiaci zapojení do projektu absolvovali 2 krát týždenný pobyt v škole v prírode. Aj naďalej pokračujeme v škole v prírode z vlastných zdrojov. Žiaci prepájajú enviro témy do bežného života, získavajú sociálne kompetencie, manuálne zručnosti. V súčasnosti robievame 1 krát mesačne učenie v prírode. Máme záujem pokračovať v týždennom pobyte v škole v prírode, ktorá sa nám osvedčila ako výborný prostriedok k získavaniu poznatkov a vedomostí.

Škola na kolesách

V rámci aktivity 3.4. Škola na kolesách  sa cieľová skupina žiakov z MRK so sluchovým postihnutím a vyučujúce slovenského jazyka a dejepisu počas trvania projektu zúčastnili nasledujúcich exkurzií: Martin a matičné obdobie /12. máj 2010/,  Najstaršie dejiny Slovanov v Nitre a jej okolí /16. jún 201 /,Bratislava – po kultúrnych a literárnych pamiatkach nášho hlavného mesta /24. november 2011 /, Banská Bystrica – srdce Slovenska / 26. apríl 2012 /,Banská Štiavnica  - minulosť a prítomnosť našich banských miest / 24. máj 2012 /.

 Cieľom aktivity  bolo ponúknuť sluchovo postihnutým žiakom z marginalizovanej rómskej komunity možnosť na základe vlastného zážitku a aktívneho zapojenia sa do konkrétnych situácií získavať a trvalejšie si uchovávať vedomosti, zručnosti, rozširovať si aktívnu i pasívnu slovnú zásobu, zvyšovať ich schopnosť komunikovať s intaktnou populáciou a v neposlednom rade i nadobudnúť vzťah k národnému povedomiu a budovať si vlastnú identitu. Sluchovo postihnutí žiaci z MRK pozitívne reagovali na ponúkané aktivity a výsledný efekt sa prejavil sa v zlepšení uvedených a sledovaných čiastkových cieľov.

 

Fotogaléria

Školský rok: